CZ PL

Své dotazy můžete pokládat ZDE (poradna)

nebo nám také můžete napsat na

Jaký problém projekt řeší?

Česko i Polsko patří podle hodnocení Bloomberg mezi země s nejvíce rizikovým chováním. Přestože se zdravý životní styl podílí více jak 70% na kvalitě života je tato skutečnost podceňována a často jsou označenými viníky pouze znečištěné ovzduší a průmyslový charakter regionu. Projekt prostřednictvím společných českopolských setkání konferenčního typu, oslovuje širokou skupinu mládeže mezi 16 - 18 lety. Cílem projektu je zvýšit u cílové skupiny povědomí vlastní odpovědnosti za své zdraví. Zároveň chceme, aby mladá generace více přemýšlela o souvislostech jednotlivých faktorů ovlivňujících zdraví. Podle mediálních průzkumů jsou drogové závislosti i alkohol ve školách běžnou zkušeností. Ve vzdělávacím systému existují preventivní programy, ale v našem projektu se propojuje rizikové chování s monitorovanými důsledky, zdravotními dopady, kriminalitou a naopak ukazuje výhody péče o svůj život.

Jaké jsou jeho příčiny?

Příčiny tohoto jevu jsou velmi komplikované. Konkrétně v našem regionu hrají roli sociekonomické podmínky, průmyslový charakter regionu (těžká práce) a způsob života rodin, včetně výchovy. Obecným jevem je pak přechod ke komerční společnosti s konzumních charakterem. Technický vývoj umožnil velký pokrok v IT, zároveň dochází k většímu prolínání skutečného světa mladých a virtuální reality. Sociální sítě zitenzivňují komunikaci, zároveň odstraňují její tradiční formy. Drogy, alkohol i cigarety jsou přes veškeré regulace a zákazy snadno přístupné. Na druhé straně se profiluje početné skupina, která ráda a intenzivně sportuje. Přes všechna úskálí existují i 25 let po revoluci volnočasové kroužky jako turistika, cyklistika. Roste oblíbenost netradičních disciplín. Samostanou kategorii tvoří potraviny a správné stravování, které je v důsledku velmi závislé na financích. A v této oblasti existuje velké množství fám. Podle dlouhodobého sledování zdravotního stavu hygienickou službou je zřejmé, že je u nás například více astmatických a alergických dětí. To souvisí jak s ovzduší, tak s pohybem, tak s potravinami. V českopolském pohraničí je rovněž zajímavý výskyt hepatitid. kromě A,B registrujeme typ C (typická pro nitrožilní narkonany) a E zejména v Polsku (potravinové infekce). Populace v českopolském pohraničí byla vždy promíchaná, ale otevření hranic umožnilo ještě lepší sdílení všech vstupů i výstupů v populaci.

Jaké jsou cíle projektu?

Cílem projektu je zvýšení osobní odpovědnosti v péči o své zdraví a příjmutí faktu, že z více jak 70% ovlivňuje kvalitu svého života každý jedinec sám. Informace o faktorech zdraví, rizikovém chování a souvesejích onemocněních budou předány cílové skupině studentů mezi 16 - 18 lety. Z důvodu co nejširšího využití připravené informace budou uspořádány setkání pro minimálně 100 studentů, kde budou sděleny ve formě zdravotního bloku "Cena zdraví" informace v mediálně zajímavé podobě - tedy přednáška s diskusí, vidoeklipy, brožury.

Jaká je cílová skupina projektu?

Cílovou skupinou jsou studenti ve věku 16. - 18. let (1. - 3- ročníky SŠ). Věková hranice však není striktní, byla vybrána s ohledem na aktuálnost daného tématu právě v uvedeném věku. Psychologové ve svých studiích upozorňují, že trvalá změna chování ve společnosti je záležitostí systematického vzdělávání od útlého věku. Součástí cílové skupiny je rovněž učitelé SŠ, kteří problematiku vyučují a vzhledem k obsahu projektu také široká veřejnost, prostřednictvím webových stránek projektu.

Jaká je zajištěna udržitelnost projektu?

Nosným prvkem udržitelnosti je zajištění provozu webu Zdraví bez hranic http://www.medicinewithoutborders.eu. Tento web bude obsahovat samostatnou část pro projekt Cena zdraví. Součástí udržitelnosti bude poradna, kam bude možné zasílat dotazy studentů, profesorů, rodičů. Řešitelé projektu odpoví sami nebo předají informaci dotčeným osobám. Některé odpovědi budou se souhlasem umístěny na trvalou nástěnku. Web bude propojen na sociální sítě.